Gostyń: Konwent OPS-ów i PCPR-u o przemocy w rodzinie

Gostyń: Konwent OPS-ów i PCPR-u o przemocy w rodzinie 25 lutego 2020

18 lutego 2020 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu odbył się konwent kierowników ośrodków pomocy społecznej i PCPR, działających na terenie powiatu gostyńskiego. Tematem, który zdominował to spotkanie, było przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W obradach uczestniczyli kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., Gostyniu, Krobi, Pępowie, Piaskach, Pogorzeli, Poniecu oraz dyrektor i kierownicy działów PCPR w Gostyniu.

Omówiono funkcjonowanie systemu przeciwdziałania przemocy opartego na zespołach interdyscyplinarnych, działających w każdym z gminnych ośrodków pomocy społecznej. Wsparciem dla nich są powiatowe działania: prowadzenie we współpracy z Bonifratrami ośrodka interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie z miejscami hostelowymi i prowadzenie przez PCPR w Gostyniu ośrodka interwencji kryzysowej dla osób doznających przemocy oraz dwóch form pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w powiecie gostyńskim: tj. programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz  programu psychologiczno-terapeutycznego. Wsparciem tego systemu jest też działalność Ośrodka Mediacyjnego Stowarzyszenia „DZIECKO”.

W toku merytorycznej dyskusji zwrócono uwagę, m.in. w oparciu o wskazania pokontrolne Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, na przestrzeganie polityki ochrony danych osobowych i konieczność nieudostępniania protokołów grup roboczych członkom tych grup (dotyczy też policjantów) oraz na równe traktowanie wszystkich członków grup roboczych, gdyż do tej pory przedstawiciele jednego z resortów byli, np. przy ustalaniu terminów posiedzeń grup roboczych,  traktowani w sposób uprzywilejowany. Terminy spotkań były ustalane pod tę grupę zawodową, kosztem pozostałych specjalistów, co mogło przekładać się na osłabianie współpracy.

Wskazywano też na potrzebę kolejnych szkoleń dla rodziców z niskimi kompetencjami wychowawczymi, gdyż w tej grupie rodzin braki umiejętności wychowawczych mogą być zastępowane zachowaniami przemocowymi.

Kolejnymi tematami, poruszonymi w czasie konwentu, były: wsparcie rodzin i osób z deficytami, programy i działania wspierające osoby z niepełnosprawnościami, sytuacje trudne we współpracy z mediami oraz ustalenia dotyczące współpracy w 2020 roku.

Autor: Mirosław Sobkowiak

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112