Gostyń: Program edukacyjno – korekcyjny dla osób stosujących przemoc

Gostyń: Program edukacyjno – korekcyjny dla osób stosujących przemoc 28 lutego 2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje, że zakończyło realizację kolejnej edycji programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. PCPR w Gostyniu prowadził od września 2017 r., tak jak w latach poprzednich, program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych „PARTNER”. Program ten stanowi ważny element powiatowego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest, obok terapii indywidualnych, jedną z form pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w powiecie gostyńskim. Pomoc w ramach programu udzielana jest bezpłatnie dla jego uczestników. Obecnie zakończona edycja programu uzyskała dofinansowanie Wojewody Wielkopolskiego.Zajęcia odbywały się popołudniami w siedzibie PCPR w Gostyniu (ul. Wrocławska 8). Program realizowany był w oparciu o przepisy dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Spotkania miały charakter warsztatowy i były adresowane do pełnoletnich osób stosujących przemoc wobec partnerek lub partnerów i dzieci.

Głównym celem programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, realizowanego przez PCPR w Gostyniu, jest powstrzymanie zachowań agresywnych u jego uczestników. Celem jest też uświadomienie uczestnikom negatywnych norm i wzorców kulturowych wykorzystywanych do wspierania postaw dominacji i zachowań kontrolujących oraz w przeciwieństwie do poprzednich wzorców kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec kobiet oraz odpowiedzialności za popełnione czyny, a także rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie.

Każdy jest odpowiedzialny za czyny, których dokonuje i powinien tę odpowiedzialność zaakceptować. Uczestnicy uczą się też nowych umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy. Służą temu miniwykłady oraz ćwiczenia poświęcone między innymi zachowaniom asertywnym, nowym sposobom rozwiązywania problemów, zasadom sprawiedliwej kłótni oraz nauce umiejętności prawidłowej komunikacji. Uczestnicy przechodzą elementy treningu umiejętności aktywnego słuchania i zastępowania agresji tak, by można było kontynuować rozmowę w sposób nieraniący ani fizycznie, ani psychicznie drugiej osoby. Poznają podstawowe zasady negocjacji i właściwego rozwiązywania sporów.

Dodatkowym elementem jest uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Obecnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu prowadzi nabór do kolejnej edycji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Kandydaci do udziału w Programie muszą być pełnoletni, zdrowi psychicznie oraz zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających w czasie uczestnictwa w zajęciach. Do Programu kwalifikowane są:

– osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w Programie lub zostaną skierowane przez przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

– osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w Programie korekcyjno – edukacyjnym;

– osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków.

Warunkiem przyjęcia do Programu jest przyznanie się osoby do stosowania przemocy domowej.

Zajęcia prowadzone są przez parę trenerską: kobietę i mężczyznę w małej grupie warsztatowej. Obejmują obowiązkowe sesje indywidualne: motywującą i podsumowującą udział w Programie oraz kilkanaście czterogodzinnych sesji grupowych. W razie potrzeby prowadzone są w trakcie programu dodatkowe sesje indywidualne.

Osoby zainteresowane udziałem w programie mogą się skontaktować osobiście lub telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 (w poniedziałki i środy do 16.00) z PCPR w Gostyniu, ul. Wrocławska 8, tel. 65 572 75 28.

 

Autor: Mirosław Sobkowiak

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112