MRPiPS: Program osłonowy dla samorządów. Edycja 2018

MRPiPS: Program osłonowy dla samorządów. Edycja 2018 19 stycznia 2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs ofert na realizację projektów z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” .

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach  Programu Osłonowego są:
• gminy
• powiaty
• województwa

Projekty mogą dotyczyć jednego ze wskazanych niżej obszarów priorytetowych:

Priorytet 1
Rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

Priorytet 2
Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie.

Priorytet 3
Dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Priorytet 4
Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć lub nadesłać do właściwego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do 19 lutego 2018r.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie MRPiPS pod podanym poniżej linkiem:

https://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/przedstawiciele-i-sluzby-realizujace-zawodowo-zadania–z-zakresu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie/programyprojekty/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-na-realizacje-projektow-w-ramach-programu-oslonowego-wspieranie-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-tworzeniu-systemu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie–edycja-2018-r/

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112