Poznań: Niebieska Karta – szkolenie

Poznań: Niebieska Karta – szkolenie 28 listopada 2018

W dniach 26-28 listopada 2018r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprosił koordynatorów procedury „Niebieskie Karty” z komend miejskich i powiatowych województwa wielkopolskiego na dwudziestoczterogodzinne szkolenie/warsztaty dotyczące procedury „Niebieskie Karty”. Tematyka  szkolenia zawiera m.in. następujące zagadnienia i pozycje:

 1. uprawnienia, kompetencje i zadania poszczególnych służb w prewencji i zatrzymywaniu przemocy w rodzinie,
 2. praca zespołów interdyscyplinarnych,
 3. powoływanie i metodyka pracy grupy roboczej,
 4. czynniki wpływające na podniesienie skuteczności pomocy dla osób doznających przemocy,
 5. realizacja procedury „Niebieskie Karty”, w tym m.in. sposób prowadzenia rozmów z osobami doznającymi i stosującymi przemoc, wskazówki dotyczące wypełniania formularzy „Niebieska Karta”, zakres i sposób dokumentowania prowadzonych spraw w ramach procedury oraz zasady wymiany informacji pomiędzy służbami, umiejętność dokonania oceny co do zasadności wszczęcia procedury (rozróżnienie przemocy w rodzinie od zachowań agresywnych i sytuacji konfliktowych),
 6. koordynacja podejmowanych interdyscyplinarnie działań,
 7. metody interwencji w przypadku przemocy w rodzinie stosowanej wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz problemy i trudności związane z prowadzeniem tego rodzaju interwencji,
 8. zagadnienia dotyczące odbioru dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia jego życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie,
 9. metody interwencji w przypadku przemocy stosowanej wobec dzieci przez osoby najbliższe,
 10. postępowanie z rodzicami/opiekunami stosującymi przemoc wobec dzieci,
 11. reprezentacja dziecka w procedurze „Niebieskiej Karty”,
 12. rola przedstawicieli i służb i instytucji w rozpoznawaniu symptomów krzywdzenia dziecka i przeprowadzaniu interwencji.

Szkolenie zostało sfinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a za realizację części merytorycznej odpowiadał Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie.

 

Harmonogram szkolenia pobierz .

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112