Nowy skład Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Nowy skład Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 6 lipca 2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił skład Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie III Kandencji. Zespół jest organem opiniodawczo-doradczym ministra, a jego kadencja trwa 3 lata. Wśród powołanych członków Zespołu Monitorującego znaleźli się przedstawicieli poznańskich organizacji pozarządowych: Marzena Affeldt z Fundacji Dziecko w Centrum i Tomasz Posłuszny z Fundacji PCPS – Poznanskie Centrum Profilaktyki Spolecznej.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) inicjowanie i wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
2) monitorowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy oraz inicjowanie zmian przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
4) wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
5) wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w sprawach zlecania tych zadań do realizacji przez podmioty wymienione w art. 9 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
6) opracowanie standardów pomocy ofiarom przemocy w rodzinie i pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;
7) tworzenie, we współpracy z podmiotami wymienionymi w art. 9 ust. 1 w/w ustawy, mechanizmów informowania o standardach udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie i pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;
8) upowszechnianie wyników monitoringu działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Lista członków Zespołu Monitorujacego znajduje się TUTAJ

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112