Pomoc

„Niebieskie Karty”

„Niebieskie Karty” pojawiły się w 1998 roku, jako narzędzie pracy policjantów, którym posługiwali się w przypadkach podejrzewania przemocy w rodzinie. Procedura została wprowadzona na podstawie zarządzenia Komendanta Głównego Policji dzięki współpracy  Komendy Stołecznej Policji i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Po sześciu latach, w 2004 roku „Niebieskie Karty” trafiły obowiązkowo do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, a ich prowadzenie powierzono pracownikom socjalnym. Z kolei znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła obowiązek   realizacji od 2011 roku procedury „Niebieskie Karty” na pięć służb. Istotą takiego rozwiązania było stworzenie interdyscyplinarnego modelu pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wprowadzenie nowego sposobu postępowania instytucji i służb w przypadkach podejrzewania przemocy w rodzinie polegało na nawiązywaniu współpracy i podejmowaniu wspólnych interdyscyplinarnych działań, zgodnie z założeniem, że przemoc w rodzinie jest nie tylko zagadnieniem prawno-karnym, lecz także społecznym, zdrowotnym, psychologicznym i socjalnym.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych (1) pomocy społecznej, (2) gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, (3) policji, (4) oświaty i (5) ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Wszczęciem procedury „Niebieskie Karty” jest wypełnienie przez uprawnioną osobę (przedstawiciela jednej z pięciu wymienionych wyżej służb) formularza „Niebieska Karta – A”, w przypadku podejrzewania stosowania przemocy wobec członków rodziny, w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie. Szczegółowe zasady prowadzenie „Niebieskich Kart” określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

W każdej gminie na terenie Wielkopolski działa zespól interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Specjaliści tworzący zespół interdyscyplinarny służą wsparciem i pomocą osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy, a także osobom stosującym przemoc, w podejmowaniu działań ukierunkowanych na skuteczne rozwiązanie problemu. W zespołach interdyscyplinarnych prowadzone są także procedury „Niebieskie Karty”. Dane kontaktowe do wszystkich  wielkopolskich zespołów interdyscyplinarnych znajdują się w zakładce Baza ośrodków.

Więcej o procedurze „Niebieskie Karty” można przeczytać w informatorze przygotowanym przez Renatę Durdę, kierowniczkę Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” w pliku PDF Co warto wiedzieć o procedurze?

Schemat postępowania w procedurze „Niebieskie Karty” przedstawia plakat przygotowany przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Schemat postępowania w procedurze „Niebieskie Karty”

Przepisy prawne związane z procedurą „Niebieskie Karty”:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.

Artykuły o procedurze „Niebieskie Karty”:

Karolina Nowakowska. Co to jest „Niebieska Karta” i jak wygląda procedura jej założenia?

Agnieszka Olszewska. Procedura „Niebieskie Karty”

Agnieszka Olszewska. Pracownicy oświaty i procedura „Niebieskie Karty”

Grzegorz Wrona. Procedura „Niebieskie Karty”- zarys schematów postępowania

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112