Punkt informacyjno-konsultacyjny PCPS: Porady i konsultacje

Punkt informacyjno-konsultacyjny PCPS: Porady i konsultacje 8 stycznia 2021

W 2021 roku Punkt informacyjno-konsultacyjny PCPS poszerza swoją ofertę. Wszystkie zainteresowane osoby będą mogły uzyskać poradę oraz będą mogły skonsultować problem przemocy w rodzinie. Szczegółowa oferta Punktu informacyjno-konsultacyjnego PCPS obejmuje:

Informowanie o systemie wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz świadków tej przemocy w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”, organizacji Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sposobu inicjowania procedury „Niebieskie Karty”, służb i miejsc w których można to uczynić.

Informowanie o właściwości miejscowej i lokalizacji poszczególnych komisariatów Policji w Poznaniu oraz filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu wraz z aktualnymi danymi teleadresowymi do funkcjonariuszy (dzielnicowych) lub pracowników socjalnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Informowanie o prawno-karnej ochronie osób pokrzywdzonych przestępstwem przemocy w rodzinie, sposobie składania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, zasadach prowadzenia postępowania przygotowawczego i dowodach przestępstwa, środkach zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania, dozoru policyjnego, nakazu tymczasowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z osobą pokrzywdzoną, zakazu kontaktowania się z osobą pokrzywdzoną, zakazu zbliżania się do osoby pokrzywdzonej.

Informowanie o interwencjach sądu rodzinnego w przypadkach podejrzenia przemocy w rodzinie, w tym wgląd w sytuację małoletniego, badaniu sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, ograniczeniu władzy rodzicielskiej rodzicowi krzywdzącemu, określaniu właściwości sądu do przeprowadzenia interwencji oraz sposoby jej inicjowania.

Informowanie o systemie instytucjonalnego / całodobowego wsparcia osób doświadczających przemocy w rodzinie wraz z aktualnym wykazem specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (przyjmujących klientki i klientów z pominięciem rejonizacji) oraz pozyskaniem danych o dostępności miejsc w wybranym ośrodku.

Informowanie o ofercie Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej, ze szczególnym uwzględnieniem Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Poznaniu (Chybach) i innych ośrodkach na terenie województwa i całego kraju.

Informowanie o ofercie wsparcia psychologicznego i terapeutycznego na terenie Miasta Poznania dla osób doświadczających przemocy, osób stosujących przemoc, świadków przemocy, ofercie wsparcia dla dziecka krzywdzonego na terenie Miasta Poznania, a także ofercie terapii uzależnień i współuzależnienia, w szczególności dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.

Konsultowanie zgłaszanego przez klienta problemu, wstępna diagnoza problemu, zaproponowanie możliwych form działania, przekierowanie do właściwej instytucji, służby lub organizacji.

Pomoc w sporządzeniu właściwego pisma lub zawiadomienia, w szczególności do sądu, prokuratury, policji, miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Udostępnienie materiałów informacyjnych oraz wzorów pism procesowych opracowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Konsultanci  Punktu informacyjno-konsultacyjnego PCPS dostępni są pod numerem telefonu 612230903

  • w poniedziałki i czwartki w godzinach 09:00 do 12:00
  • we wtorki, środy i piątki  w godzinach 17:00 do 20:00

Porady i konsultacje udzielane są nieodpłatnie

Projekt współfinansuje Miasto Poznań

 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112