Stęszew: Pomoc socjalna, psychologiczna i prawna

Stęszew: Pomoc socjalna, psychologiczna i prawna 23 kwietnia 2018

Osoby przeżywające trudności związane z doświadczaniem przemocy w rodzinie mogą uzyskać wsparcie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stęszewie. Pracownicy socjalni przyjmują interesantów w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 (w pierwszy poniedziałek miesiąca od 9.00 do 17.00), a w pozostałe dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00.

Dwa razy w miesiącu, w czwartki, w godzinach od 10.00 do 14.00, można spotkać się i porozmawiać z psychologiem – specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. O możliwym terminie spotkania poinformuje pracownik socjalny, z którym skontaktować się można osobiście w siedzibie Ośrodka przy ul. Poznańskiej 11 w Stęszewie lub pod numerem telefonu  618134062.

Na terenie Ośrodka działa również punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, czynny w dni robocze w godzinach od 11.00 do 15.00.  Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać:

 • osoby do ukończenia 26. roku życia
 • osoby po ukończeniu 65. roku życia
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
 • osoby, którym w roku poprzednim zostało przyznano świadczenie z pomocy społecznej
 • kombatanci i weterani,
 • osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Przed otrzymaniem darmowej pomocy prawnej każda zainteresowana osoba jest zobowiązania do przedstawienia dokumentu, który potwierdzi jej prawo do tego typu pomocy (np. dowodu osobistego, legitymacji weterana lub decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej) lub do pisemnego oświadczenia, że jest osobą uprawnioną.

Darmowa pomoc prawnika dla osoby uprawnionej obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach i obowiązkach
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego
 • pomoc w sporządzeniu projektu pisma w danej sprawie (z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym)
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Darmowa pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112