Wielkopolska: Fabryka ma dobry pomysł na przeciwdziałanie przemocy

Wielkopolska: Fabryka ma dobry pomysł na przeciwdziałanie przemocy 15 lipca 2020

Fundacja Fabryka Pomysłów stworzyła projekt „JEST BEZPIECZNIE”.  Projekt ten został pozytywnie oceniony w konkursie „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – Wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w województwie wielkopolskim”,  przeprowadzonym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, reprezentujący Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Dzięki temu projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2020 roku. Projekt jest też realizowany ze środków własnych Fundacji Fabryka Pomysłów. Realizację działań projektowych wspierają Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO”.

Projekt będzie realizowany na terenie całego województwa wielkopolskiego.

Przystępując do realizacji projektu „JEST BEZPIECZNIE”, Fundacja Fabryka Pomysłów zakłada realizację działań, których celem jest wielokierunkowe wspieranie specjalistów przeciwdziałających przemocy w rodzinie oraz podnoszenie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, zagrażającego prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny i jej stabilności. Celem jest także wskazywanie konieczności poszerzenia działań w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych.

Projekt zakłada następujące działania:

– cykl warsztatów podnoszących kompetencje specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy realizowany na terenie 10 powiatów;

– konferencja ponadpowiatowa „Jest bezpiecznie”, poświęcona wskazaniu ważnych obszarów dla profilaktyki i zapobiegania przemocy oraz wskazaniu dobrych praktyk;

– cykl 6 spotkań ze środowiskiem seniorów, poszerzający wiedzę na temat zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie wobec osób starszych;

– kampania społeczna w mediach elektronicznych;

– warsztaty samoobrony dla kobiet pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Organizacje, instytucje, grupy nieformalne oraz specjalistów zainteresowanych skorzystaniem z działań projektowych proszone są o kontaktowanie się z koordynatorem projektu: tel. 601 071 487, mail: mireksobkowiak@wp.pl Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Autor: Mirosław Sobkowiak

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112