Gostyń: Program dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Gostyń: Program dla osób stosujących przemoc w rodzinie 23 marca 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu informuje, że realizuje program korekcyjno – edukacyjny dla osób, które w relacjach z osobami najbliższymi posługują się zachowaniami przemocowymi.

PCPR w Gostyniu,  wspierane przez Stowarzyszenie „DZIECKO”, prowadzi, tak jak w latach poprzednich, program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych PARTNER. Program ten stanowi ważny element powiatowego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest, obok terapii indywidualnej, jedną z form pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w powiecie gostyńskim.

Zajęcia odbywają się w siedzibie PCPR w Gostyniu  (ul. Wrocławska 8). Program realizowany jest w oparciu o przepisy dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Spotkania mają charakter warsztatowy i są adresowane do pełnoletnich osób stosujących przemoc wobec partnerek/partnerów i dzieci. Program adresowany jest też dla osób nieradzących sobie z przeżywaniem trudnych dla siebie emocji. Adresatami Programu są osoby pełnoletnie, zdrowe psychicznie oraz zachowujące w czasie uczestnictwa abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających. Do Programu kwalifikowane są:

– osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w Programie lub zostaną skierowane przez przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

– osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w Programie korekcyjno – edukacyjnym;

– osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków.

Warunkiem przyjęcia do Programu jest potwierdzenie przez kandydata stosowania przemocy domowej.

Zajęcia prowadzone są przez parę trenerską: kobietę i mężczyznę, w małej maksymalnie 15-osobowej grupie warsztatowej. Warsztaty obejmują sesje indywidualne: motywującą i podsumowującą udział w Programie oraz piętnaście czterogodzinnych sesji grupowych. W zależności od potrzeb prowadzone są w trakcie programu dodatkowe sesje indywidualne.

Głównym celem programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych jest zaprzestanie zachowań agresywnych przez jego uczestników, zachowań rozumianych jako działanie intencjonalne. Celem jest też uświadomienie uczestnikom norm  i wzorców kulturowych wykorzystywanych do wspierania postaw dominacji i zachowań kontrolujących osoby stosującej przemoc wobec osoby krzywdzonej oraz kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku, a także odpowiedzialności za popełnione czyny. Ważnym elementem jest też rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie. Przyjmuje się założenie, iż każda osoba jest odpowiedzialna za czyny, których dokonuje i powinna tę odpowiedzialność zaakceptować. Uczestnicy uczą się też nowych umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy. Służą temu miniwykłady oraz ćwiczenia poświęcone między innymi zachowaniom asertywnym, nowym sposobom rozwiązywania problemów, zasadom sprawiedliwej kłótni oraz nauce umiejętności prawidłowej komunikacji. Uczestnicy przechodzą elementy treningu umiejętności aktywnego słuchania i zastępowania agresji tak, by można było prowadzić rozmowy i rozwiązywać konflikty w sposób nieraniący ani fizycznie, ani psychicznie drugiej osoby. Poznają podstawowe zasady negocjacji i właściwego rozwiązywania sporów.

Dodatkowym elementem jest uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Z A P I S Y: osobiście lub telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -15.00 (w środy do 18.00) w PCPR w Gostyniu, ul. Wrocławska 8, tel. 655 72 75 28, w sekretariacie lub u p. Mirosława Sobkowiaka.

Zapraszamy i polecamy!

 

Autor: Mirosław Sobkowiak

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112