Baza ośrodków

Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu: prowadzi schronisko dla ofiar przemocy w rodzinie; prowadzi schronisko dla osób i rodzin będących w stanie kryzysu oraz mieszkania chronione;...

 Kalisz

Każda osoba, która została pokrzywdzona przestępstwem uzyska w Ośrodku bezpłatną pomoc: prawną, psychologiczną, psychiatryczną. W Ośrodku można skorzystać także z psychoterapii lub pomocy mediatorów czy...

 Poznań

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Popularne ośrodki 

W obszarze działań ośrodka funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania, którego celem jest m.in. ocena sytuacji problemowej rodziny, względem...

 Poznań

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jest przeznaczony do krótkotrwałego schronienia dla osób (mieszkańców województwa wielkopolskiego), doznających przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej. Oferuje...

 Poznań

Misją stowarzyszenia jest ochrona praw i interesów dziecka poprzez budowanie lokalnego systemu wsparcia dziecka i rodziny oraz przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci i jego skutkom. Głównym celem...

 Poznań

Strona 34 z 34

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112